หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ประกอบด้วย

  • ความหมายของคำว่า “ผู้นำ (Leader)”
  • ความหมายของคำว่า “ภาวะผู้นำ (Leadership)”
  • แหล่งของอำนาจ  (The Source of Power)
  • การแบ่งระดับของผู้นำ (Classifying Leaders)
  • ทฤษฎีภาวะผู้นำ (Leadership Theories)

เอกสาร: หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ Download

Written by ดร.วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์